For løbsarrangører
Løbsreglement

LØBSREGLEMENT

§ 1 Som arrangør tildeles 200 mesterskabspoint, dog kan et medlem max. tildeles 100 klubmesterskabspoint.

Der kan kun tildeles et medlem arrangør klubmesterskabspoint én gang pr. sæson.

Ved flere arrangører deles de 200 klubmesterskabs-point ligeligt mellem disse, der rundes op tilnærmeste hele tal. Der gives kun arrangør

point til arrangementer der tæller til klubmesterskabet. Fordeling af arrangørpoient mellem arrangørerne skal indsendes sammen med

løbsresultatet, umidelbart efter løbet. Ændring i hvem der er arrangører af et løb skal meddeles arrangementsudvalget senest 2 uger før løbets afvikling

§ 2 Startgebyr pr. vogn er max. kr.60,-. Beløbet skal kunne dække de nødvendige udgifter til materiale for gennemførelse af løb til klubmesterskab.

Efteranmeldelse til et løb berettiger arrangører til at opkræve et strafgebyr på max. kr. 50,- Skal angives i løbsannoncen.

§ 3 Det vil fremgå af klubbens arrangementskalender, hvilke løb der giver point til klubmesterskabet. § 4 Alle deltagere i de enkelte løb kan få en placering og eventuelt vinde løbet.

Der kan kun tildeles point til klubmesterskabet, hvis deltageren er medlem af MGCCDK eller

registreret medkører, og hvis placeringen er opnået i en MG eller en AH Sprite. Point tildeles det medlem eller medkører, der har tilmeldt

bilen, hvis han/hun selv deltager i løbet. § 5 Som klubmester betragtes den der har opnået flest point gennem årets løb (Se paragraf 3). I tilfælde afpointlighed erklæres den, der først

opfylder nedenstående krav i den nævnte rækkefølge, som vinder:

A Flest førstepladser B Flest andenpladser C Flest tredjepladser etc.

§ 6 Points tildeles efter følgende retningslinier:

1. plads 100 Point 24. Plads giver 22 Point

2. - 90 - 25. - 21 -

3. - 80 - 26. - 20 -

4. - 75 - 27. - 19 -

5. - 70 - 28. - 18 -

6. - 65 - 29. - 17 -

7. - 60 - 30. - 16 -

8. - 55 - 31. - 15 -

9. - 52 - 32. - 14 -

10. - 49 - 33. - 13 -

11. - 46 - 34. - 12 -

12. - 43 - 35. - 11 -

13. - 40 - 36. - 10 -

14. - 38 - 37. - 9 -

15. - 36 - 38. - 8 -

16. - 34 - 39. - 7 -

17. - 32 - 40. - 6 -

18. - 30 - 41. - 5 -

19. - 28 - 42. - 4 -

20. - 26 - 43. - 3 -

21. - 25 - 44. - 2 -

22. - 24 - 45. - 1 -

23. - 23 - 46. - 1 -

§ 7 Det er op til den enkelte arrangør at sikre at der kun er én deltager på hver placering.

§ 8 Protest med pointgivningen behandles af bestyrelsen. Protesten i skriftlig form skal være bestyrelsen i hænde senest en uge efter bekendtgørelse i MG bladet – sammen med et protestgebyr på kr. 50,- der refunderes såfremt protesten tages til følge.

§ 9 For at give løbsarrangører de bedste muligheder for at planlægge og afvikle et spændende løb uden at risikere økonomiske problemer, vil

hvert af de 5 klubmesterskabsløb modtage 3.000 kr. fra klubben.

§ 10 Hvis der mod forventning skulle opstå økonomiske problemer i forbindelse med afviklingen af et klubmesterskabsløb, kan arrangørerne

søge om underskudsdækning op til 3.000 kr.

Ansøgningen skal hurtigst muligt efter arrangementet sendes til bestyrelsen vedlagt regnskabet for arrangementet.

Tips og gode råd

TIPS & GODE RÅD

De 10 bud for løbsarrangører i MGCCDK  ”De 10 bud” er en vejledning og huskeseddel, når der forberedes og afvikles et arrangement.                          1. Gennemlæs Løbsreglementet.     Klubben yder et tilskud på kr. 3.000,‐ til klubmesterskabsløb, udbetales af kassereren. Sponsorer er fint, men absolut ikke nødvendigt. Deltagere er først tilmeldt, når startgebyr og bestilt forplejning er betalt. Kunsten er at gennemføre et arrangement, så alle deltagere får en god oplevelse uanset om man kommer for  konkurrencen eller det sociale aspekt.  2. Der anbefales 2 højst 3 løbsarrangører. Uddelleger så mange opgaver som muligt.  3. Vælg en rute på ca. 100 kilometer god vej. Rutebeskrivelsen kan være tulipaner , en streg på et kort eller  andet, men så enkelt som muligt. Det kræver ikke polititilladelse. Gennemkør ruten flere gange inden  arrangementet afvikles og husk ‐ græsset gror fra planlægning til afvikling !!  4. Antal opgaver på ruten bør være 6 – 8 og disse skal kunne afvikles hurtigt for at undgå lang kø.  Der må gerne være opgaver om bilerne praktisk eller teoretisk.  Lav opgaver så tekniske hjælpemidler – GPS m.m. ikke giver en fordel. Placer posterne, hvor der er god plads, så der kan ”sparkes dæk”.  Markér stedet med MG‐skilt. Deltagerne afleverer ”klippekort” ved ankomst til posten.  5. Antal deltagende biler kan være alt fra 30 til 100 eller mere, så det er vigtigt at der er check på papirene.  Det  er vigtigt at notere  medlemsnummer på papirene. På vores hjemmeside kan du downloade  lister til dette  brug.  6. Bespisning er for deltagernes egen regning, vær opmærksom på at nogle deltagere selv sørger for noget af  bespisningen derfor er det praktisk at opdele i morgenmad/frokost/middag.   7. Annoncering og tilmelding til arrangementet skal på hjemmesiden og i MG‐bladet. MG‐bladet udkommer 6 gange om året (ulige måneder) og deadline er den 5. i måneden inden udgivelsen – kontakt bladredaktionen. Annoncering på hjemmesiden – kontakt hjemmeside redaktør i dit område.  8. Afvikling af løb. Pose med informationer er ideel løsning. Løbsarrangør byder velkommen og giver sidste instrukser Bilerne startes med ét minuts mellemrum, rækkefølgen er ikke nødvendigvis afgørende.     9. Afslutning.   Angiv seneste ankomsttid for aflevering af klippekort. Ved pointlighed, sørg for ”kattelem” i form af tid, klip  eller lignende.  MG‐klubben bidrager med  1. – 2. og 3. præmier. Bestyrelsen tilstræber at være tilstede med en repræsentant ved arrangementet. Resultatlisten sendes til arrangements koordinatoren, som samler, tilskriver mesterskabspoint samt  offentliggører resultatet (Arrangørerne skal samtidigt med indsendelse af resultatliste melde navne på dem  der skal have arrangørpoints)  10. Nyttige kontaktpersoner: Præmier:                                              Arrangementskoordinator Løbsskilte (Sponsorat af Lars Bonnevie): Søren Hartly 40447144 MG Stuff, MG‐skilte, mm:                       Arrangementskoordinator Yderligere Tips & Trix:                            Arrangementskoordinator